Algemene Verordening Gegevensbescherming

Praktijk I AM (Inspiratie Aandacht Meditatie) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of een Cranio Sacraal behandeling wenst, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik
Praktijk IAM gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de behandeling, trainingen en of overige activiteiten en voor communicatie met
cliënten en cursisten bijv. het versturen van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven,
dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.
Voor Cranio Sacraal behandelingen geldt het wettelijk termijn van minimaal 15 jaar.
Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens,
stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar M.A.H. Knops info@i-a-m.nu

Klachten
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels, kunt u zich in eerste instantie richten tot M.A.H Knops tel.nr. 0165-554763 / 06 30970688.

over klachtenregeling

over privacyregels

Informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www. autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mails
Wenst u onze e-mails niet langer te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@i-a-m.nu

Meldcodes
Praktijk I AM kent en hanteert de wettelijk vastgestelde meldcodes Huiselijk geweld en Kindermishandeling.